Zaregistrujte se a získáte okamžitou slevu 5% na nákup

Obchodní a reklamační podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel eshopu paruky.cz:

NOVIS CENTR s.r.o.
IČ 26164388
se sídlem Štěpánská 704/61, 11000 Praha 1
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76025

email: info@paruky.cz

telefon: +420 737 101 643

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Provozovatel eshopu je oprávněn předat kontaktní informace (jméno, příjmení, název firmy, adresu doručení, telefon, emailovou adresu) o kupujícím přepravci, za účelem zajištění přepravy a doručení zboží kupujícímu.

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY.

Nabídka zboží uvedená na eshopu www.paruky.cz není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 2, Nového občanského zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy vzniká až v okamžiku potvrzení dostupnosti objednávky ze strany provozovatele eshopu, popřípadě potvrzením o zaslání objednaného zboží. Okamžikem doručení objednávky zákazníkovi je smlouva uzavřena. Výše uvedené nezbavuje provozovatele eshopu povinnosti dodat zboží za cenu uvedenou v eshopu.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO NA DÁLKU V ESHOPU, ANEB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

Odstoupit od smlouvy můžete bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží  u smluv sjednávaných distančním způsobem, tedy prostředky komunikace na dálku, jakými jsou telefon nebo internet. I když si zboží koupené přes internet vyzvednete bez zkoušení v kamenné provozovně prodejce, máte právo odstoupit od smlouvy stejně jako zákazníci, kteří si nechají zboží doručit domů.
Stačí o tom prodejce jakkoliv vyrozumět, nejlepší je zvolit si nějaký prokazatelný způsob, například dopis s doručenkou nebo e-mail. Stačí uvést základní údaje o uzavřené kupní smlouvě a vyjádřit svou vůli od ní odstoupit. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přiložen ke každé zásilce, nebo ke stažení zde.

Po odstoupení od smlouvy vám začala běžet další 14denní lhůta na vrácení zboží. Jde o nejpozdější termín, k odeslání by mělo nejlépe dojít „bez zbytečného odkladu“. Ve stejné lhůtě by vám měl prodejce vrátit všechny peněžní prostředky, které od vás přijal, včetně částky za dopravu; konkrétně u kupní smlouvy však může počkat, dokud mu zboží nevrátíte, aby mohl ověřit, zda je zboží v nepoškozeném stavu, viz níže.

V případě, kdy spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží (například doručení přepravní službou s expresním doručením), může podnikatel spotřebiteli vrátit náklady na dodání zboží ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Když se spotřebitel rozhodne vrátit zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, má nárok, aby mu prodejce vrátil částku odpovídající kupní ceně včetně dopravného, spotřebitel však platí poštovné spojené s vrácením zboží. 

Je na vás, jaký způsob doručení zboží zpět zvolíte. Pokud to pro vás bude komfortnější, můžete zboží předat i osobně.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nutným nakládáním se rozumí zhlédnutí a vyzkoušení zboží tak, jak by to bylo možné v kamenném obchodě před zakoupením. Zboží nesmí nést známky používání a nesmí být poškozeno nesprávným skladováním u spotřebitele (vlhkost, pachy, cigaretový kouř, atp.). V případě takového poškození zboží, kdy prodejci vzniknou s vrácením zboží do prodeje kvůli jeho obnovení další náklady, mohl by je po vás požadovat, tedy odečíst od částky, kterou vám vrací. Pokud je zboží poškozené do té míry, že jej nelze vrátit do prodeje, má prodávající právo odmítnout jeho převzetí a vrácení kupní ceny spotřebiteli.

Prosíme proto kupující - spotřebitele, aby chápali, že u paruky může být i jen malé poškození, viz výše, důvodem k odmítnutí převzetí zboží zpět od kupujícího. Jakkoliv i jen částečně poškozená - použitá paruka se v podstatě stává neprodejnou.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE
Paruky, příčesky a tupé z pravých nebo umělých vlasů (dále jen "výrobek" )

Záruční doba začíná plynout dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně.  Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, kupující se může obrátit na kteréhokoli pracovníka firmy uvedeného na stránce Kontakty. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt. Každou reklamaci prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informuje.

Dobu zákonné odpovědnosti za vady nelze zaměňovat s životností. Každodenním používáním výrobku přiměřeně klesá i jeho životnost. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání výrobků u jednotlivých spotřebitelů může být životnost výrobků vyčerpána ještě před uplynutím zákonné záruční lhůty.  

Práva z vadného plnění
1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
·         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
·         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
·         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
·         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.    V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
·         výměnu za nové zboží,
·         opravu zboží,
·         přiměřenou slevu z kupní ceny,
·         odstoupit od smlouvy.

4.    Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
·         pokud má zboží podstatnou vadu,
·         pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
·         při větším počtu vad zboží.

5.    Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V našem případě lze reklamaci přinést osobně do naší prodejny: Salon Gizela, Chelčického 1241/11, 130 00 Praha 3, tel. +420 737 101 643. Pracovní doba viz odkaz SALON GIZELA. Reklamaci lze také zaslat na adresu: Salon Gizela, Novis Centr s.r.o., Chelčického 1241/11, 130 00, Praha 3. Reklamační formulář je přiložen ke každé zásilce, nebo ke stažení zde.

6.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.    Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10.  Volbu způsobu reklamace má kupující.

11.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.[S1] 

 

Doručování
1.    Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2.    Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

Mimosoudní řešení sporů
1.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Závěrečná ustanovení
1.    Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.    Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4.    Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8.  Snažíme se, aby naše stránky byly co nejpřehlednější a poskytly Vám dostatek informací o nabízených modelech, jejich barvách a kvalitě. Přesto se předem omlouváme za případné chyby v názvech, nebo za chybně uvedené barvy u modelů. Naši dodavatelé neustále obnovují modely a barvy a ne vždy jsme schopni tyto změny včas zanést do našeho eshopu. Změna cen, modelů a barev vyhrazena. Děkujeme za pochopení.

9.  Všechny ceny jsou uvedeny včetně platné DPH

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2017